پروژه‌های صنایع نفت و گاز

oil

خط لوله میناب ـ بندرعباس

میزان پیشرفت پروژه
0

%

خط لوله میناب ـ بندرعباس
کارفرما
وزارت نيرو ـ شرکت سهامي آب منطقه ای هرمزگان
مشاور
شرکت سهامي آب منطقه ای هرمزگان
وضعیت پروژه
خاتمه پروژه
مدت زمان اجرای پروژه
12 ماه
تاریخ شروع پروژه
دي ماه سال 1379

طراحی، تهيه، ساخت، حمل و نصب تجهيزات سيستم حفاظت کاتديک خط دوم آبرسانی از ميناب به بندر عباس به طول 100 کيلومتر، شامل:
- کليه عمليات خاکی وسيويل، کارهای بتنی و قالب بندی، رنگ آميزی و کارهای فلزی
- تهيه و نصب تراسفورمر رکتيفاير، آند های جريان تزريقی، قطعات ايزوله، تجهيزات سر چاه آندی، مبدلهای يکسو کننده
- انجام کليه کابل کشی های مسی و اتصال زمين و تجهيزات نقاط اندازه گيری (Test Point) و راه اندازی و آزمايش سيستم حفاظت کاتديک

رویداد های مرتبط