پروژه‌های صنایع نفت و گاز

oil

پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

میزان پیشرفت پروژه
0

%

Slider-5
کارفرما اصلی
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
کارفرما
شرکت توسعه پترو ایران
وضعیت پروژه
در حال اجرا
مدت زمان اجرای پروژه
24 ماه
تاریخ شروع پروژه
تیرماه سال 1400

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. این پروژه در قالب EPC شامل ابنیه تحت الارض و سطح الارض 6 چاه جدید، 4 چاه تعمیری، ایستگاه تقویت فشار گاز و خطوط جریانی و انتقال به مشارکت طرح و بازرسی / هیرگان انرژی واگذار شده است.
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک:
- افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر
- اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و 5.2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ
- در بخش تحت الارض این پروژه، ساخت موقعيت و جاده دسترسی چاه، تاسیسات سرچاهی 6 حلقه چاه جدیدالاحداث (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی دارد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار قرار دارد.
- احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک

رویداد های مرتبط