پروژه احداث ايستگاه تقويت فشار گاز نورآباد (EPC)

راه اندازی موفقیت آمیز واحد سوم توربوکمپرسور ایستگاه تقویت فشار گاز نورآباد

10 تیر 1402

راه اندازی موفقیت آمیز واحد سوم توربوکمپرسور ایسنگاه تقویت فشار گاز نورآباد. پیشتر واحدهای اول و دوم در اسفند ماه سال 1401 راه اندازی و به بهره برداری رسیده است.