بیمارستان 220 تختخوابی آموزشي اردبیل

بیمارستان 64 تختخوابی گرمی

بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد

بیمارستان 220 تختخوابی آموزشی قزوین

بيمارستان 160 تختخوابي چالوس

بيمارستان 550 تختخوابي فياض بخش تهران