بيمارستان 96 تختخوابي لنگرود

پروژه آزاد راه تهران ـ شمال